Podmínky pronájmu karavanu

Podmínky pronájmu karavanu

 • minimální doba zápůjčky 3 dny
 • nájemce vlastní řidičský průkaz skupiny B, praxe minimálně 2 roky
 • pro dostatečnost řidičského průkazu skupiny B platí: tažné vozidlo musí mít maximální přípustnou hmotnost 3.500 kg a maximálně 8 míst k sezení, a zároveň maximální přípustná hmotnost soupravy tažného a přípojného vozidla rovněž nesmí převyšovat 3.500 kg s tím, že maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla (v jiných případech je již potřeba dalších skupin řidičského průkazu, např. skupiny E)
 • nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě, nebo s ním provozovat výdělečnou činnost
 • uskutečněná rezervace je platná 96 hodin, do této doby zákazník pro její potvrzení uhradí zálohu podle délky a termínu zápůjčky a to od 3000,- Kč do 15 000,- Kč. Zrušením rezervace se záloha v celé výši stává smluvní pokutou za nedodržení rezervace, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • při předání karavanu zákazník předloží minimálně 2 platné doklady (řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • vratná kauce viz. ceník
 • pronájem karavanu na dohodnutý počet dnů se platí předem, tj. při zápůjčce nájemce složí kauci a celou částku půjčovného, dále servisní poplatek ve výši 900,- Kč za PB láhev, chemický přípravek na WC, plné nádrže na vodu, nabitá baterie
 • kauce slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu
 • nájemce je povinen vrátit karavan v nepoškozeném a čistém stavu (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC), případné škody a úklid uhradí pronajímateli
 • Při vrácení nevyčištěného karavanu účtujeme 500,- Kč - 3000,- Kč, podle povahy znečištění. Tato částka, bude odečtena z vratné kauce.
 • nájemce případné škody vzniklé při pronájmu oznámí při předání karavanu
 • při ukončení pronájmu dříve než dle dohody se již uhrazené půjčovné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení
 • při ukončení pronájmu později než je sjednáno účtuje pronajímatel nájemce za každý další den částku ve výši 2.000,- Kč
 • zákazník karavan převezme v den zahájení pronájmu v době mezi 8.00 – 17.00 hod (při převzetí po 16.00 hod se první den pronájmu nezapočítá do celkové ceny půjčovného), a předá v den ukončení pronájmu v době mezi 8.00 – 15.00 hod
 • po převzetí obě strany podepíší Smlouvu o pronájmu (pokud nebude dohodnuto jinak)
 • na předání je třeba počítat s cca 45 minutami času
 • v případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele (viz. kontakty), k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad
 • v případě nehody přizve nájemce policii, dle současné právní úpravy zpracuje nákres průběhu nehody včetně kontaktů na účastníky nehody a oznámí tuto skutečnost pronajímateli (viz. kontakt)
 • nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel
 • nájemce není oprávněn karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, k nímž není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • Nájemce je povinen, karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámku dveří a klapek uzavřením oken). Neodpojovat karavan na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.
 • Za ztrátu dokladů, nebo klíčů, bude účtována smluvní pokuta 2000,- Kč.
 • JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ V KARAVANU!!!

Za nájemce:                                                                                                     Za pronajímatele:

Naše služby

 • půjčování karavanů
 • půjčovna obytných aut
 • půjčování příslušenství
 • půjčování automobilů
 • půjčování vleku
 • možnost dohody termínu

Facebook